Vakıf Hakkında


 

 

Vakfın tarifi: İslam hukuk ilmine yerleşmiş, istikrar bulmuş tarifiyle vakıf, fertlerin menkul ve gayrimenkul bir kıymeti, varlığı; harici hiçbir tesir, baskı, mecburiyet olmaksızın sırf kendi rıza, rey ve girişimi ile şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hizmet amacıyla, yine kendileri tarafından tayin olunan hayır, şart ve hizmetlerin ifası için ebedi olarak tahsis etmesidir.

Vakfedilen şey ferdi mülkiyetten çıktığına göre, mülkiyet hakkının gerek kendisine ve gerekse haleflerine temin edeceği her türlü hak ve menfaatler, toplumun menfaatine-faydasına tahsis edilmiş demektir. Herhangi bir menkul ve gayrimenkulun tahsis edilmesi ile o varlık şahsi mülkiyetten çıkar, ‘hükmi şahsiyet’ mülküne girer. (Bakınız, daha geniş bilgi için: Hukuki İslamiyye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu, cilt: 4, sh:297. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürülğü Vakıflar Dergisi, cilt:19)

MEKDAV da kısaca bu ilkeler çerçevesinde kurulmuş olup, bugün için sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları ‘hükmi şahsiyet’ konumundadır.