Vakıf Tüzüğü


 

MAHRUMLARLA EKONOMİK KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI

(MEKDAV)  SENEDİ

 

BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni  Kanunu’na  göre bir vakıf kurulmuştur.

 

VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın adı Mahrumlarla Ekonomik Kültürel Dayanışma Vakfıdır. Kısa adı MEKDAV’DIR

 

VAKFI MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli Yenimahalle İlçesinde olup, adresi 33.sokak  Özelif Sitesi 4.Blok no:73 Demetevler Ankara’dır. Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin alarak yurt sathında şube ve temsilcilikler açar.

 

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Vakfın amacı: Tüm mahrumlara ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik ve hukuki yardımları yapıp dayanışmayı sağlamaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakfın faaliyetleri: Vakıf amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

A) Mahrum olanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

B) Vakıf aracılığıyla yiyecek, giyecek, kitap, defter vs. ayni ve nakdi yardımları toplar ve dağıtır.

C) Vakıf mahrumlarının korunup kollanması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur.

D) Vakıf amacı doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, panel, açık oturum, ödüllü-ödülsüz yarışmalar vb. etkinlikler düzenler. Sergiler açar, film, video, tiyatro vb. etkinliklerde bulunur.

E) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı veya teyp ve video kasetleri  halinde yayınlar.

F) Kişilerin maddi ve manevi haklarını zedeleyen sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını takip eder.

G) Maddi ve manevi hiçbir karşılık beklemeksizin mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü  maddi, manevi  ve hukuki yardımlarda bulunur.

H) Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için ticari, eğitsel, tıbbi, istişari vb. işletme ve birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetleri için gerekli olan uzman ve personeli istihdam eder yetiştirir.

İ)  Vakıf amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

J)  Vakıf merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, alıp-satılabilir.

K) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için kaynak yaratmak maksadıyla her türlü imalat ve ticaret işletmeleri kurar, kurulu bulunanlara ortak olabilir. İthalat ve ihracat vb. faaliyetler içinde bulunur.

L) Vakıf amaçları doğrultusunda ruhi ve bedeni gelişmeyi sağlamak için eğitici kamplar, spor salonları, kültür merkezleri, psikoterapi  ve rehabilitasyon merkezleri açar ve işletir.

M) Vakıf eğitsel beceriyi  geliştirmek  için dil, dikiş-nakış, bilgisayar üniversiteye hazırlık ve takviyeli ders kursları,  Kur-an kursları düzenler.

N) Vakıf amaçları doğrultusunda özel kreş, anaokulu, ilk ve ortaokul, lise dengi okullar açılabilir.

O) Vakfın amaçlarından birini veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya  Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 5-Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000.000 Tl.dır.

Vakıf bu ilk kuruluş mal varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 

VAKIF ORGANLARI:

Madde 6- Vakfın organları: a) Mütevelli Heyeti, b) Yönetim Kurulu, c) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 7- Mütevelli Heyeti: a) Kurucular, b)Sonradan üyeliğe kabul edilenler, c)Hizmetleri  itibariyle branşlarında  uzman olup yönetim kurulunca davet edilenler.

Madde 8- Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek,

b)      Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek,

c)       Yönetim kurulu tarafından mütevelli heyeti üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip-edilmeyeceğine karar vermek,

d)      Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMASI:

Madde 9- Mütevelli heyet, 2 yılda bir toplanır (Mart ayı içinde.) Yönetim Kurulu gerekli hallerde mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Mütevelli heyeti üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanamamış ise, en az bir hafta içinde ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

 

KARARLAR:

Madde 10- Mütevelli Heyetçe bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Katibi seçilir. Katipler  görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Mütevelli Heyetinden  kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ,ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kongreye gelemeyecek üye yerine yazılı olmak kaydıyla vekil gönderilebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından iki yıl için seçilecek yedi üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri Mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. İki de yedek üye seçilir.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL: Madde 12- Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan ile bir ikinci başkan seçer. Yönetim Kurulu başkanı, vakfı temsil eder. İkinci başkan Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık ede. Gerekirse ikinci Başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim Kururlu ikinci Başkana vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

 

TOPLANTI VEKARARLAR:

Madde 13- Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, ikinci Başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinde çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek alınır. Kararlar noterden tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleriyle ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.

 

GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbiri almak,

b) vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

c) her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini vb. kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruf yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek vs. her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d)  Vakfın  gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul, malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev, yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, (yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilebilir.) Lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkilerini kesmek,

f) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,

h) Mütevelli heyetine hesap vermek,

ı) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp mütevelli heyetine sunmak,

i) Mütevelli heyetinin karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

k) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini mütevelli heyetine teklif etmek,

l) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmeliklerini hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

 

VEKİL TAYİNİ:

Madde 15- Yönetim Kurulu, gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

 

DENETİM KURULU: Madde-16 Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesapları denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Mütevelli Heyetinin kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek denetici seçilir.

Görev süresi biten denetici veya yedekleri yeniden seçilebilir. Deneticilerin grevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek deneticiler seçilir. Denetim Kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Mütevelli Heyeti toplantısından en geç on beş gün önce Mütevelli Heyet üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 17-Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulunca tayin edilebilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

 

VAKIF GELİRİNİNTAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER: Madde 18- Vakıf Yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20, idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80 ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

Vakıfça kurulacak Eğitim tesislerinde en az  %10 kapasite yetenekli, ancak maddi imkandan yoksul öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’nu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

 

VAKFA İFA EİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

Madde 19- Vakfın Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır.

 

HESAP DÖNEMİ: Madde 20- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 21- Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

 

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:

Madde 22- Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı şarttır. Mütevelli Heyeti üyelerinde en az on kişinin teklifi halinde de Mütevelli Heyeti kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 23- Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiğinde feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Mütevelli Heyeti karar verir. Vakfın feshi halinde mal varlığı aynı amaca yönelik Mütevelli Heyetinin tayin edeceği bir vakfa devredilebilir.

 

VAKFIN KURUCULARI:

Madde 24- Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

 

Adı  Soyadı     

   İmza

Mesleği

Adresi

1

Mustafa  GÖK

 

Emekli 

33. Sok. Özelif Sitesi 4.blok no:75 D.evler/ ANKARA

2

Hayati AYDIN

 

Esnaf

İvedik Cad. no:231 Özevler/ ANKARA

3

Yücel İLHAN

 

Esnaf    

12.Cad. no:10/1 Yeşilevler/ANKARA

4

Görgün ÖZCAN

 

Avukat  

İnönü Mah. Başkent Sitesi 46.Sok no:16 B.KENT / ANK.

 

GEÇİCİ MADDELER:

Madde 25- Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.

1)Hayati AYDIN, 2) Mustafa GÖK, 3) Yücel İLHAN, 4) Görgün ÖZCAN, 5) Necip ŞAHİN, 6) Mahmut UZUNKAYA,

7) Dursun YAR.

Geçici madde 2- Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere yetkili kılınmıştır.